robot Fanuc

  • xin chào mọi người. tôi đã học robot fanuc trên youtobe và bây giờ tôi muốn đọc chương trình của một bài toán thực tế.

    ai ở đây có thể chia sẻ cho tôi một bản sao lưu cơ bản robot của một hệ thống thực tế đang chạy. cám ơn các bạn rất nhiều

    gmail của tôi: phamdutdh@gmail.com

  • AD

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign in Now